Märt Helmja: teeme energeetikahäkatoni kogukondade sõltumatuse suurendamiseks

Energiaühistu

Leiame Eesti 79 omavalitsuses 79 ideed, kuidas kohaliku kogukonna tasandil suurendada energiasõltumatust kiiresti ja olemasolevate tehnoloogiliste vahenditega, kirjutab Energiaühistu juht Märt Helmja Äripäeva arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kohapeal toodetud taastuvenergia osakaalu suurendamine kuni 100%’ni aastasest energiabilansist on meie kõigi ühine eesmärk 2030.aastaks. Taastuvenergeetika on oma olemuselt hajaenergeetika ning seega saavutatav vaid kõigi Eesti 79 omavalitsuse osalemisel.

Hüppeliselt kasvanud energiahinnad on valdaval osal KOV’dest „hinge kinni“ tõmmanud ning ära kulutanud ka seemneraha omapoolsete investeeringute tegemiseks kohapealseks taastuvenergiatootmiseks.

Viimase 12 kuu jooksul osales TÜ Energiaühistu Accelerate Estonia programmis eesmärgiga pakkuda KOVidele kiiret lahendust kõrgete elektrihindade leevendamiseks viisil, kus energiaühistuks koondunud kohalik kogukond saaks olulist osa taastuvenergiapargi investeeringukuludest omavalitsusega jagada.

Senise teekonna järeldused kitsaskohtadest on:

· KOVidel on raske katsetada kogukonna kaasamise- ja koostöömudeleid, kuna kehtivad avaliku sektori hankereeglid on liialt piiravad.

· Kohalik kogukond peab KOVi partnerina konkureerima samadel tingimusel kui rahvusvaheline kontsern.

· Kogukonnaenergeetika valdkond kukub valla juristi, ehitusspetsialisti ja planeeringute eest vastutaja laudade vahele.

· Iga 4 aasta järel toimuvate KOV valimiste tõttu on tegevustes 4-kuuline seisak.

Väikese riigina peaksime olema paindlikumad ja julgemalt katsetama ning piloteerima uudseid lahendusi, mis muutuvad paremaks vaid töö käigus, mitte paberil viimaseidki riskimomente maandades!

Kastist-väljas-lahendused

Teeme ettepaneku kehtestada kõigile omavalitsustele 3-aastane innovatsiooniperiood, mille jooksul on neil võimalik algatada ja piloteerida kohapealseid taastuvenergia tootmise lahendusi, mis reaalselt suurendavad kohapealset toodetud taastuvenergia kogust ja võimalikult suures osas katavad ära kohapealse tarbimise. Ülesande osa on ka salvestuslahendused, kuid mitte ainult, sest salvestuseadmed aitavad juhtida tarbimist, kuid ei lahenda üha suurenevat energiadefitsiidi probleemi.

Eesmärgiks on leida vähemalt 79 ideed kuidas KOV ja kohaliku kogukonna tasandil saab suurendada energiasõltumatust kiiresti ja olemasolevate tehnoloogiliste vahenditega.

Idee aluseks võib uudne (või unustatud, kuid kindel) tehnoloogiline lahendus, kogukonna kaasamise mudel, KOV’i poolne uudne avaliku vara kasutusse andmise vorm, koostöömudel kohalike ettevõtetega või taastuvenergiaarendajatega, leiutamiskonkurss või mis iganes tegevus aitamaks meid edasi praegusest patiseisust kus ei ole väidetavalt ressursse ega ka ideid.

Parimad lahendused on võimalik kiirelt kasutusele võtta ka teistes KOV’des.

Võitjaid toetatakse kohapealsete pilootlahenduste eksponeerimisel ja seminaride korraldamisel ergutamaks siseturismi ning õppereise kogemuste vahetamiseks.

Riigikontroll ja rahandusministeerium kinnitavad, et on teadlikud käivitavast innovatsiooniplahvatusest ning ei esita ka tagantjärele nõudeid ega kahtlusi võimalike avaliku halduse ja riigiabi reeglite rikkumise kohta, et tagada KOV’de avatud meel ka kartmatus uute kastist väljas lahenduste proovimiseks.

Riskide haldamiseks võib seada pilootprojektide rahaliseks ülempiiriks (investeeringu suuruseks) näiteks 100 000 eur. Selle summa piires on võimalik prototüübid ja ärimudelite katsetused läbi viia.

Tulemuste hindamiseks kutsume kokku piltlikult väljenduses konkursi „Rakett69“ kogemusega noorte teadlaste ja energeetikute ning ettevõtjate rühma, kes valib välja 5 kõige kiiremini ja majanduslikul ning sotsiaalselt suurimat mõju omavat lahendust.

Protsessi läbiviimiseks on meil juba olemas väga hästi töötav Riigiantselei pool loodud Innosprindi formaat, mida on väga hästi ja edukalt kasutatud uute avaliku sektori lahenduste leidmiseks. Parimaks näiteks rahunemispeatused kihutavatele autojuhtidele. Innotiimi tehnilised tööriistad ja juhendamine aitavad KOV’de ja kohaliku kogukondade tiimidel leida just nende kodukohta parima võimaliku lahenduse.

Pole midagi kaotada

Mitte midagi. Me ei kaota piloteerimisele kulutatud summasid ega ka panustanud inimeste tööajas, sest me saame 3 aasta jooksul 79 uudset lähenemist ja lahendust taastuvenergia kiireks kasutuselevõtuks. Kui innovatsiooni hackatoni tulemusena jääb sõelale ka vaid üksainus lahendus, saavutame kiire säästu nii kohaliku omavalitsuse kulueelarvetes, suurendame kohapeal toodetud taastuvenergia hulka, ei koorma elektri jaotusvõrku vaid toodame ise suurema osa tarbitavast elektrist ning oleme kindlad, et 78 teist teed ei vii sihile (st. meelerahu ja enesekindlus). Kui aga leiame näiteks 5 toimivat lahendust, siis kaasnevad lisaks otsesele kasule Eestis KOV’i juhtidele ja riigiametnikele võimalused jagada meie säravat edulugu arvukatel seminaridel ja konverentsidel Euroopas ning mujal.