Energiaühistu ettepanekud Riigikogu valimisteks

Energiaühistu

Head erakondade juhid!

Mõeldes Eesti elanikkonna ootustele seoses energiajulgeoleku, energiahindade ja rohepöörde eesmärkide saavutamise ning elamisväärse elukeskkonna tagamisega järgmistele põlvedele, teeme Energiaühistu poolt ettepanekud, mida erakonnad oma programmidesse soovi korral lõimida saaksid.

Energiaühistu ettepanekud eelseisvateks valimisteks on:

  • Vabastada energiaühistud võrgutugevdustasude maksmisest (liitumistasu säiliks).

  • Rakendada kogukonna energiaparki investeeritud summadele tulumaksusoodustus sarnaselt III pensionisamba maksetega (https://www.pensionikeskus.ee/iii-sammas/sissemaksed/maksusoodustus-sissemaksetele/)

  • Luua Eesti eraisikutele fikseeritud intressiga võlakirjaemissioon, et tagada jaotusvõrgu tugevdusinvesteeringud. Elektrilevi hinnangul on selleks, et tagada kõigile eraisikutest tarbijatele kuni 15kW liitumisvõimalus, vaja investeerida 55 miljonit eurot. Järgmiseks aastaks eraldati Elektrilevile selleks tegevuseks 8mEUR.

  • Luua rahastusmudel riigi üürimajade püstitamiseks (1/3 riik; 1/3 KOV ja 1/3 energiaühistu). Tagasimaksed toimuksid üürivoost ja katusel toodetud taastuvelektri müügist. KOV tagab, et hoone asukohas on võimalik liituda elektrivõrguga (vt. ka punkt 1).

  • Tagada riigipoolse regulatsiooniga KOVidele võimalus võrgutasuta ära osta kogu KOVi pindadel kogukonnaenergeetika vormis toodetud elekter otseliini omamata. Näiteks, kui päikesepargiga hooldekodu asub asulast eemal ja ise kogu toodetavat elektrienergiat ära ei tarbi, siis saab ülejäägi tarbida alevikus asuv lasteaed/algkool.

  • Võimaldada KOV ja kohalikul kogukonnal tarbida teatud kogus kWh võrgutasuta juhul kui KOV ja kogukond astuvad omavalitsuse territooriumile rajatava tuulepargi osanikeks.

  • Võimaldada võrgutasu kompenseerimise asemel Elektrilevil pakkuda lahenduseks lokaalseid salvestusseadmeid.

  • Pakkuda võrgutasudele soodustust enne piirkondlikku alajaama liitumispunkti toodetud taastuvelektri tarbimisele. Soodustus ei peaks olema liiga suur, kuid piisav motiveerimaks kogukondi uusi taastuvenergiaparke rajama.

  • Luua koostöös Elektrileviga kaugloetavatele elektriarvestitele tarkvara, mis suunaks majapidamisi rahaliselt motiveerides vähendama tiputundidel tarbimist. Elektrilevi jaoks maandatakse andmekaitseseadusest tulenevad piirangud ja riskid.

Energiaühistu tegevjuht

Märt Helmja