Energiaühistu esitas ettepanekud Eesti mereala planeeringule

Energiaühistu

Eesti mereala planeeringu koostamisel jõuti kooskõlastamise ja täiendava avalikustamise etappi. Esitasime Energiaühistu poolsed ettepanekud ühispöördumises koos Saaremaa, Muhu ja Ruhnu Vallavalitsuste ja Saaremaa ettevõtlusorganisatsioonidega. Tegime ettepaneku, et planeering kajastaks kogukonnaenergeetika mudelit aktuaalsemana, kuna see on rakendatav juba täna. Lisaks rõhutasime, et mereala ruumilisel planeerimisel tuleb arvestada rannikukogukondade pikaajaliste ruumiliste vajaduste ja väärtustega. Leiame, et niivõrd olulist küsimust kui meretuuleparkide visuaalse mõju hindamist ei saa edasi lükata hoonestusloa protsessi ega ka kohalikule omavalitsusele, vaid see peab toimuma merealade planeeringu käigus.Tegime ettepaneku viia läbi korrektne meretuuleparkide visuaalne mõju hindamine, tutvustada seda rannikuäärsetele kogukondadele ja omavalitsustele, saada neilt heakskiit tuuleenergia alade sobivuse osas, ja alles seejärel planeering vastu võtta.

Loe ühispöördumise teksti siit.